Boligsalgsrapport

boligsalgsrapportNår du skal selge boligen din og kontakter en megler, vil han foreslå at det rekvireres en boligsalgsrapport. Du kan selv kontakte et takstfirma, eller la megleren gjøre dette for deg.

Takstmannen vil gjerne ha så mange opplysninger som mulig om boligen din, og har du tegninger, skjøte, målbrev etc. er det en fordel om dette fremlegges. Videre vil takstmannen be deg sørge for at rom som brukes til lagring f.eks. i kjeller og på loft er fremkommelig for inspeksjon. Der det er kaldloft med inspeksjonsluke uten trapp,bør en gardintrapp settes frem.Når det gjelder våtrom, bør sluk være rengjort, front på badekar være demontert og sokkel for dusjkabinett være.

Taktmannen vil så vurdere tilstanden på boligen din ut fra byggtekniske forhold og observasjoner han gjør under befaringen. Dersom det er forhold du kjenner til som kan ha betydning for vurderingen, må du være klar over at du har plikt til å opplyse om disse. Takstmannen foretar ikke åpning av konstruksjoner, eller gjør inngrep for å avdekke skjulte feil/mangler.

På bakgrunn av ovennevnte blir det utarbeidet en boligsalgsrapport, som i dag er et web-basert dokument, utviklet gjennom samarbeid mellom NITO-takst, NTF, NBT og NTRF. Den tar for seg bygningsmassen punkt for punkt, fra grunnmur til pipe, og gir annen relevant informasjon så som, tomteforhold etc.
Arealmålinger og verditakst er tilleggstjenester, og må bes om spesielt.
Det blir gjort en tilstandsgradering fra 0 til 3, hvor TG:0 vil si at det ikke er noe å bemerke, mens TG:3 er dårligste ”karakter”. Under levetid oppgis normal, forventet levetid ut fra materiale, belastning etc. 

Når boligen din blir lagt ut for salg, vil boligsalgsrapporten være et viktig dokument, som bidrar til å øke tryggheten både for selger og kjøper.

Viktig å merke seg

  • Rapporten fritar ikke for selgers opplysningsplikt og kjøper undersøkelsesplikt.
  • Rapporten gir ingen garanti mot skjulte feil, skader og mangler.
  • Rapporten er gyldig et ½ år fra befaringsdato, og kan fornyes etter avtale.
  • Selger bør lese grundig igjennom rapporten, for å påse at informasjonen stemmer.
  • Kjøper bør likeledes gjøre seg kjent med rapportens innhold i forkant av kjøp.

Nyttig link
http://www.nito.no

Hvorfor boligsalgsrapport…?
Boligsalgsrapporten er utviklet gjennom samarbeid mellom NITO-takst, NTF, NBT og NTRF, og er i
Selger har opplysningsplikt, mens kjøper har undersøkelsesplikt, og rapporten fritar ikke for dette ansvaret,men tar sikte på å gi informasjon om forhold som som en ikke-fagmann mangler kunnskap om.
ut fra en fagmessig vurdering.bidrar til informasjon som en ikke-fagmann at ting som kan være viktig men bidrar Ved å få utarbeidet en boligsalgsrapport slik at du VET hva du selger, og Har du ingeniørutdannelse, mesterpapirer eller byggrelatert fagbrev i kombinasjon med byggfag fra fullført teknisk fagskole? Har du i tillegg god erfraing innen byggfag? Eller er du allerede takstmann, men ønsker NITOs kvalitetsstempel? Da kan du bli takstingeniør i NITO Takst!

Boligsalsrapporten
NITO Takst har i fellesskap med NTF, NBT og NTRF utviklet en felles rapport, som har fått navnet Boligsalgsrapport.

Denne nye rapporten er i prinsippet en Tilstandsanalyse hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved skifte av bolig. På denne måten håper en å kunne bidra til å øke tryggheten for de impliserte parter uten at rapporten skal erstatte verken selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt.

På samme måte som vår eksisterende Eierskifterapport, er Boligsalgsrapporten en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert ved sin gjennomgang av takstobjektet, og den tar dessuten spesielt sikte på å beskrive de forholdene som, etter takstmannens skjønn, har betydning ved eierskiftet.

Boligsalgsrapporten gir, som andre tilsvarende rapporter, ingen garanti mot skjulte feil, skader og mangler ettersom man bl.a. ikke skal foreta åpning av konstruksjoner.

Boligsalgsrapporten har ett nytt element som medlemmer i NITO Takst ikke har benyttet i sine rapporter tidligere, nemlig levetidsbetraktninger. Det er viktig at huseiere, både kjøpere og selgere, får en klar forståelse for at en brukt bolig ikke kan tilfredsstille kravene til en helt ny bolig. Det er derfor utarbeidet en tabell på generell basis med «normallevetid» for viktige bygningsdeler. I denne tabellen er normal levetid angitt som høyeste og laveste forventet teknisk levetid.
Husk å ta med at boligsalgrapporten er gyldig kun for en periode…