Konsesjonstakst

landbrukVed alle frivillige eierskifter på landbrukseiendommer bør det tas utgangspunkt i en konsesjonstakst.
Konsesjonstaksten danner grunnlaget, der alle berørte parter deltar, samt at en revisor eller regnskapsfører som har gode kunnskaper i landbruksregnskap. En vil her også kunne avdekke de skattemessige forhold rundt eierskiftet. Takstmannen og regnskapsfører vil her kunne gi gode råd i forbindelse med dette eierskifte.

Etter konsesjonslovens § 1 nr. 4 er ett av lovens formål å tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling pålandbrukseiendommer.Avkastningsverdien er utgangspunktet for verdisetting.
Det omsettes en god del konsesjonspliktige landbrukseiendommer med små jord – og /- eller skogbruksressurser.
Mange slike eiendommer har i dag meget begrenset næringsmessig betydning for eierne og har ofte størst interesse som boligeiendom.Det er derfor gitt adgang til i større grad å tillegge boverdien som en vesentlig verdi av eiendommen.
Ofte er maskinparken gammeldags og tilfredsstiller ikke dagen krav.Nyinnkjøp vil derfor ikke være økonomisk forsvarlig.Myndighetene har derfor i større grad akseptert at boverdien tillegges som en vesentlig del av eiendommen.
Driftsbygningen er ofte i dårlig forfatning og er ikke tilpasset dagen behov.En kan risikere at slike bygninger vil få en negativ verdisetting.